Cestovní Kancelář F&K - Dovolená jak má být...


VSTUPENKY NA LETNÍ FESTIVALY, AKCE V PRODEJI !   8.05.2014
Vyberte si z řady špičkových akcí a nezapomenutelných show!! Jsme autorizovaným předprodejním místem sítí TICKET STREAM a TICKET ART. Platba v hotovosti je za naprosto shodné ceny jako na webu. Pokud byste si přáli platit platební kartou, je nutné počítat s malým manipulačním poplatkem! Podrobnosti čtěte prosím níže v dalších novinkách
další novinky >>    

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Úvodní ustanovení                                                                           Platné Podmínky verze 2019 ke stažení v PDF

Níže uvedené Podmínky cestovní kanceláře F+K Sokolov  jsou nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále také CS) mezi objednavatelem a CK F+K. Nabývají účinnosti podpisem cestovní smlouvy. Rozhodným právem, kterým se řídí tyto podmínky a smlouva o zájezdu je právo ČR.

I. Účastníci smluvního vztahu

Účastníky smluvního vztahu jsou a) cestovní kancelář F+K Sokolov s.r.o., IČ 29092191, centrála a korespondenční adresa Staré náměstí 37,  356 01 Sokolov, se sídlem Luční 2113, Sokolov 35601, která do smluvního vztahu vstupuje prostřednictvím vlastních provozoven nebo pověřených cestovních kanceláří a agentur a b) zákazník, jímž se rozumí osoba, která smlouvu s CK F&K uzavřela, ale i účastník zájezdu či příjemce jednotlivé služby, jež není smluvní stranou, ale je osobou, v jejíž prospěch byla smlouva třetí osobou s pořadatelem uzavřena (dále jen zákazník).

II. Předmět a vznik smluvního vztahu

a/ Předmětem smluvního vztahu jsou kombinace služeb cestovního ruchu uveřejněné v katalogu nebo v nabídkových letácích, a to buď jako jednotlivé služby nebo jako zkompletované služby (zájezd), a to v tuzemsku i v zahraničí. Předmětem smluvního vztahu mohou být i jednotlivé služby nebo zkompletované služby sestavené dle požadavku zákazníka. Datem počátku zájezdu je den odjezdu a datem ukončení zájezdu je den příjezdu. Tyto dny jsou určeny pro přepravu do/z místa pobytu zájezdu, nikoliv k vlastnímu pobytu. Jde-li o pobyt vlastní dopravou, je počátekem zájezdu den, který je určen jako den nástupu na ubytování a koncem zájezdu poslední den, do kterého je pobyt realizován. Ve smlouvě  o zájezdu je uveden počet noclehů, který je CK F&K povinna zajistit.  b/ Smluvní vztah mezi pořadatelem (CK F&K) a zákazníkem vzniká uzavřením smlouvy a jejím  potvrzením CK F&K. Obsah smlouvy je určen touto smlouvou, katalogem, popř. nabídkovým letákem a těmito Podmínkami.

III. Cenové a platební podmínky

1/ CK F&K má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím a zákazník je povinen uhradit cenu služeb před jejich poskytnutím. Základní cena zájezdu nebo služeb je uvedena v katalogu nebo nabídkovém listu. Vždy je přesně uvedeno výčtem, co cena zahrnuje. Všechny  ostatní  neuvedené služby cena nezahrnuje. Sjednané ceny a rozvrhy plateb jsou potom uvedeny ve smlouvě. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zákazníkem  a/ nebo pokud zákazníik nezaplatí část nebo celou cenu zájezdu, tak jak vyplývý z bodu II. a III. těchto Podmínek, je CK F&K oprávněna zájezd automaticky bez oznámení zrušit a účtovat si odstupné dle odd. VI. těchto Podmínek a od CS odstoupit, tím není dotčeno právo CK F&K na náhradu škody. Bez plného zaplacení nemá zákazník právo na poskytnutí služeb. Při bezhotovostním převodu je zákazník povinen uvádět varibailní symbol= číslo zájezdu uvedeně ve smlouvě. Za okamžik úhrady (celé/části) ceny zájezdu se považuje den převzetí hotovosti, uskutečnění platební transakce platební kartou nebo připsání platby na bankovní účet CK F&K či pověřeného zprostředkovatele.

2/ Výše plateb a časový rozvrh plateb je sjednán pro jednotlivé služby i zájezdy v tuzemsku i v zahraničí takto:

3/ Dětské ceny dle věku dětí platí tak, že dítě nesmí v době do ukončení doby čerpání poslední služby dosáhnout věku uvedeného jako maximální hranice pro poskytnutí slevy, nebo dětské ceny. Není-li u popisu zájezdu nebo příslušného ceníku uvedeno jinak, nárok na dětskou cenu vzniká pro dítě se dvěma plně platícími dospělými osobami.
4/ Slevy vyhlášené CK po datu sjednání smlouvy zákazníkem nezakládající právo zákazníka na slevu.
5/ Ceny uvedené v katalogu Léto jsou kalkulovány k 30.10. roku předcházejícího příslušné letní sezóně dle kursu www.kb.cz.

IV. Práva a povinnosti zákazníka zájezdu a práva a povinnosti CK F&K

K právům a povinnostem zákazníka se vztahují odpovídající práva a povinnosti CKF&K.
Zákazník má zejména právo:
A) na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb; B) na poskytnutí informací, které jsou CK F&K známy a dotýkají se obsahu smlouvy a smlouvy samotné; C) kdykoliv i bez udání důvodu od smlouvy odstoupit; D) právo na reklamaci vad a její vyřízení v zákonné lhůtě; E) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou obsahem smlouvy, před nepovolanými osobami; F) právo na poskytnutí podrobných písemných informací k zájezdu nejpozději 7 dní před zahájením pokud jsou CK známy a nejsou-li již obsaženy ve smlouvě či katalogu. Jde zejména o upřesnění k ubytování, druhu dopravy, způsobu stravování, kontakt na osobu, na níž se může obrátit zákazník v nesnázích v průběhu zájezdu, informace o možnosti uzavřít pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od smlouvy. Je-li cest. smlouva uzavřena v době kratší než 7 dnů před zahájením zájezdu, musí CK F&K tuto povinnost splnit již při uzavření této smlouvy.

K základním povinnostem objednavatele patří zejména:

V. Pojištění

CK F&K je pojištěna pro případ úpadku dle zákona 159/1999 Sb. u pojišťovny UNIQA. Pokud není v cestovní smlouvě sjednáno jinak, v cenách zájezdu není zahrnuto cestovní pojištění léčebných výloh ani storna zájezdu. Zákazník má právo uzavřít pojištění STANDARD Uniga, zahrnující pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb a/nebo pojištění Komplex pro případ nákladů vznikých s odstoupením od smlouvy (storno), s pojištěním zavazadel a škod způsobených 3.osobám.  CK F&K na požádání toto pojištění zprostředkuje. Podrobné podmínky a limity případného pojistného plnění jsou k nahlédnutí v provozovně CK nebo u pověřených prodejců a v příslušném tištěném nebo elektronickém katalogu a na www.ckfk.cz. Uzavřením smlouvy, jejímž předmětem je pojištění STANDARD či KOMPLEX, vyslovuje zákazník souhlas s postoupením pohledávky na pojistné plnění vůči pojišťovně na CK F&K v případě, že CK F&K na základě požadavku zákazníka nebo dalších osob oprávněných z pojistné smlouvy poskytne úhradu nákladů za zákazníka postiženého pojistnou událostí. V jednání o odškodnění pojistné události je pojišťovna v přímém vztahu k zákazníkovi a CK F&K nepřísluší posuzovat existenci nebo výši uplatňovaných nároků.

VI. Odstoupení od smlouvy, změny sjednaných služeb, zrušení zájezdu

Zákazník má právo kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit bez udání důvodu od smlouvy, a to písemným oznámením CK F&K, které předá osobně nebo zašle doporučeným dopisem na prodejní místo, kde uzavřel smlouvu nebo na provozovnu CK F&K- Staré náměstí 37, Sokolov 35601 nebo elektronicky na ckfk@ckfk.cz. Zrušení smlouvy nastává dnem převzetí tohoto oznámení. V případě elektronického podání je za moment převzetí ze strany CK F&K považováno zaslání oznámení o převzetí ze strany CK F&K zákazníkovi. Při odstoupení od smlouvy (dále jen storno) je zákazník povinen zaplatit odstupné. Výše odstupného je určena dobou  před nástupem na zájezd či čerpáním prvních služeb, kdy je storno povedeno 
Storno zájezdu nebo služeb:
1/ u zájezdů autobusových nebo vlastní dopravou:

2/ u zájezdů leteckých z celkové ceny služeb uvedených ve smlouvě

Za zahájení je považováno datum čerpání první služby dle smlouvy, od níž se ustupuje. Den storna a den poskytnutí první služby uvedené v cestovní smlouvě je započítáván do rozhodného počtů dnů rozhodujících při výpočtu odstupného. Za odstoupení od smlouvy se považuje též změna smlouvy v případě změny termínu zájezdu či místa pobytu, nebude-li ze strany CKF&K proveditelná.

Nenastoupí-li zákazník na zájezd, nebo nečerpá-li objednané služby bez předchozího storna (i pokud je důvodem nesplnění povinností dle odd. IV těchto Podmínek) CK F&K náleží odstupné ve výši 100% ceny sjednané ve smlouvě.CK F&K má právo odečíst odstupné od zaplacené zálohy nebo celkové ceny. částka za sjednané pojistné je nevratná a je přičtena ke stornopoplatkům.

Na základě přání zákazníka může CK F&K, pokud je to možné, provést změny v cestovní smlouvě. Tato musí být provedena a potvrzena písemně objednavatelem i CK F&K. Za každou provedenou změnu, která bude provedena do 30 dnů před zahájením čerpání služeb bude objednavateli účtováno:

Pokud by objednavatel požadoval provést změnu účastníka nebo termínu nebo destinace nebo ubytovacího zařízení v době 30 - 15 dní před zahájením čerpání služeb, bude mu účtován dvojnásobek výše uvedených sazeb v souladu s body a) a b). V době kratší 15 dní před odjezdem je taková změna posuzována jako odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka. Změna počtu osob, jejímž následkem je snížení počtu účastníků v cestovní smlouvě je posuzována jako odstoupení od smlouvy a CK F&K náleží odstupné dle odd. VI těchto Podmínek. Je - li důsledkem takové změny i to, že vznikne neobsazené pevné lůžko, je objednavatel povinen doplatit neobsazené lůžko. CK F&K je oprávněna zvýšit jednostranně cenu zájezdu dle § 852 c pouze během 20 dnů před zahájením zájezdu, pokud dojde do 21. dne před zahájením zájezdu k některým těmto změnám: zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, zvýšení plateb spojených s dopravou, jsou - li zahrnuty v ceně zájezdu (dálniční poplatky, přístavní poplatky apod.) nebo zvýšení směnného kursu české koruny, použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu a zákazník je povinen rozdíl ceny doplatit do 5 dnů od doručení návrhu na změnu ceny. Pokud dojde z objektivních důvodů ze strany CK F&K ke změně cestovní smlouvy, jejímž důsledkem je nová cena zájezdu, může CK F&K objednavateli navrhnout změnu cestovní smlouvy spolu se stanovením termínu pro stanovisko zákazníka. CK F&K je oprávněna zájezd zrušit v případě, že nedojde k naplnění minimálním počtem účastníků, který je pro vypsané autobusové zájezdy 26 osob, přičemž nejpozději 14 dní před odjezdem musí toto objednavateli oznámit. CK F&K má právo zrušit služby, které jsou obsahem cestovní smlouvy také v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, nebo je - li uskutečnění zájezdu nebo čerpání služeb ztíženo z důvodu nepředvídatelných událostí jako je válka, živelné pohromy, povstání. CK F&K může v tomto případě objednavateli navrhnout změnu termínu nebo destinace a je na objednavateli, zda s navrženou změnou bude souhlasit. Pokud se objednavatel rozhodne navrženou změnu neakceptovat, bude smlouva zrušena a objednavatel obdrží zpět v plné výši zaplacenou cenu. Souhlasí - li objednavatel s novou smlouvou, považují se platby, uskutečněné na základě původní cestovní smlouvy za platby podle nové smlouvy. Je - li cena nového zájezdu nižší než již uskutečněné platby, je CK F&K povinna tento rozdíl bez zbytečného odkladu zákazníkovi vrátit. Nárok na jiné náhrady nevzniká. Nebude-li možno z objektivních důvodů dodržet program a služby sjednané ve smlouvě, musí CK F&K zajistit program a služby v odpovídajícím rozsahu nebo upravit cenu nebo vrátit část již zaplacené ceny. Dojde - li vlivem povětrnostních nebo technických podmínek nebo v důsledku mimořádných okolností ke změně  majícím vliv na dopravu, změnu či zpoždění odjezdu, které nemůže CK F&K ovlivnit (k těmto změnám může dojít i bezprostředně před odjezdem), vyhrazuje si CK F&K právo případné změny trasy,času odjezdu/příjezdu až 36 hodin, dopravní společnosti, typu autobusu. V těchto případech CK F&K nenahrazuje služby, které v důsledku těchto změn nemohly být čerpány a neodpovídá za případné škody, které by tím mohly zákazníkovi vzniknout. Dojde-li ze strany CK F&K ke změně příjezdového nebo odjezdového místa oproti původně stanovenému v katalogu nebo v cestovní smlouvě, převezme CK F&K náklady na náhradní dopravu do původně určeného místa do výše standardního autobusového nebo vlakového jízdného.

VII. Reklamace

V případě, že některá ze služeb není poskytována dle rozsahu a v kvalitě sjednané v cestovní smlouvě, má zákazník právo na reklamaci. Zákazník je povinen své požadavky oznámit neprodleně tak, aby mohla být sjednána náprava na místě samém v době čerpání služby. Reklamaci zákazník uplatňuje ústně nebo písemně  nejdříve u delegáta nebo zástupce CK F&K v místě konání zájezdu nebo čerpání služby, bez zbytečného prodlení a aktivně přistupuje k jejímu vyřešení.  Bude-li reklamace podána s prodlením, vystavuje se zákazník riziku, že se zmenší, omezí nebo zanikne nárok na uznání reklamace a úhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném oznámení či aktivním přístupu klienta při řešení reklamace nevznikly. CK F&K je oprávněna v místě konání zájezdu nebo čerpání služby řešit reklamaci poskytnutím náhradní služby či jinou odpovídající kompenzací. V případě, že nedojde k vyřešení nebo kompenzaci na místě, bude zákazník uplatňovat svoji reklamaci u CK F&K. V tomto případě je v zájmu klienta, aby měl průkazné doložení o nečerpaných nebo závadných službách, nejlépe  písemnou formou, s uvedením svých osobních údajů, reklamované služby a její řádné zdůvodnění, je-li to možné  i s písemným vyjádřením delegáta nebo zástupce  CK F&K, což v žádném případě neznamená, že by reklamace bez písemné formy nebyla přijata nebo  byla řešena jiným postupem.  Jde pouze o doporučený postup  v zájmu zákazníka, aby CK F&K mohla co nejobjektivněji  dořešit jeho reklamaci. Nárok na reklamaci je nutné uplatnit nejpozději do 3 měsíců od skončení zájezdu.Reklamace dořeší CK F&K do 30 dnů od podání.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky a Reklamační řád vstupují v platnost a účinnost dne 01.01.2016 a platí pro účastníky zájezdů nebo služeb cestovního ruchu organizovaných CK F&K, kromě programu Senior 55+, na který se vztahují zvláštní podmínky, zveřejněné na www.ckfk.cz a zároveň vždy k dispozici v provozovně CK F&K. Je-li uveden v katalogu CK F&K jiný garant zájezdu (organizátor) platí jeho Všeobecné podmínky. 

Cestovní kancelář F&K – www.ckfk.cz
tel. 352 623 319

 

-zpět-

© 2008 G2 Studio s.r.o.